Committee

President: Ali Cenk Gedik, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
Vice-President: Johanna Devaney, Ohio State University, Columbus OH, USA
Secretary: Piotr Podlipniak , University of Poznań, Poland